لیسانس رشته علوم انسانی از دانشگاه دولتی

لیسانس رشته علوم انسانی از دانشگاه دولتی

لیسانس رشته علوم انسانی از دانشگاه دولتی محل کار دفتر تهران .

navid.farhang@gmail.com