استخدام زیگزال دوز و ومیاندوزکار

استخدام زیگزال دوز و ومیاندوزکار

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار و‌ میاندوز کار جهت تریکو بچه گانه با حقوق ثابت و‌بیمه نیازمندیم محدوده پیچ شمیران .

77643969