** شرکت تولیدی **

** شرکت تولیدی **

شرکت تولیدی شن و ماسه واقع در کمربندی اندیشه شهریار انباردار با ضامن معتبر تماس 8 الی 17 5 الی .

09103227379 , 46060081