استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

شرکت معتبر کامپیوتری نیروی خدمات با پایبندی اکید به اصول بهداشتی و ضامن معتبر (داخلی 404) .

22890116