استخدام - خیاط

استخدام - خیاط

تعدادی کارگر خیاط و بسته بند نیازمندیم (شهر ری) 5 الی .

55230154