استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

استخـدام دائـم حقوق 5 میلیون از ماه اول بدون سرمایه ، بدون سابقه تماس = توضیحات (سراج) .

09216089461