استخدان نگهبان شبانه روزی

استخدان نگهبان شبانه روزی

به یک نگهبان شبانه روزی جهت انبار در منطقه شورآباد دارای سابقه مفید و ضامن معتبر و عدم سوء پیشینه به همراه خانواده حداکثر 2 فرزند جهت نگهبانی و کمک به امور انبار دعوت به همکاری می شود .

88507000cv@nikan-co.com