استخدام تحصیلدار

استخدام تحصیلدار

پیک جوان ، متاهل ، پویا با موتورسیکلت جهت امور تحصیلداری در بخش بازرگانی خارجی یک شرکت تجهیزات پزشکی حقوق و مزایا کامل (داخلی116و111) .

63483