خیاط زیگزاک دوز

خیاط زیگزاک دوز

زیگزاک دوز با حقوق وزارت کار یاخطی 110 تسویه هفتگی ، بیمه کار دائم جمهوری ، پل حافظ و .

66748189 , 09122241068