استخدام وسطکار زیگزال دوز

استخدام وسطکار زیگزال دوز

به تعدادی وسط کار و زیگزال دوزو وردست چرخکار نیازمندیم. تسویه هفتگی .

33519212 , 09391237875 , 09213843127