کارشنـاس‌باانگیـزه‌جوان(آقا)

کارشنـاس‌باانگیـزه‌جوان(آقا)

شـرکت‌مهنـدسی‌پیشگامـان‌رفیع‌ایرانیـان(مپرا) ازکارشنـاس‌باانگیـزه‌جوان(آقا) باشرایط‌ ذیل ‌دعـوت‌به‌همکاری‌می‌نماید 1 - آشنا و مسلط به asp mrc 2 - آشنا و مسلط به اندروید استودیو و جاوا 3 - آشنا و مسلط بهreactui / ux 4 - مسلط به #c 5 - آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی متقاضیان‌رزومه‌خودرابه‌ایمیل‌ذیل‌ارسال‌نمایند. - 021 .

77003765afc.info@sanamig.com