استخدام مدیرعامل در محدوده احمدآباد مستوفی

استخدام مدیرعامل در محدوده احمدآباد مستوفی

یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی در زمینه مبلمان از یک نفر مدیرعامل با سابقه کاری بالا دعوت به همکاری مینماید (احمدآباد مستوفی) -9 .

56717686job@saloni.co