کارگر ساده رستوران

کارگر ساده رستوران

فست فود زنجیره ای معتبر نیاز به تعدادی کارگر ساده رستوران دارد. حقوق4میلیون تومان بیمه + سه وعده غذا - جای خواب و مرخصی ماهیانه و آف هفتگی - عیدی و سنوات .

22935413