استخدام خیاط و برشکار ماهر

استخدام خیاط و برشکار ماهر

تعدادی خیاط و برشکار ماهر جهت دوخت روکش صندلی محدوده گرمدره و شهر قدس 026- .

36108552