2استادکار کانال‌ کولیر (فیبر)

2استادکار کانال‌ کولیر (فیبر)

2استادکارکانال‌کولیر(فیبر) سلیمانیه / سه وعده جای خواب / اقامه 8صبح‌تا5عصر / حجم‌کارزیاد 600 الی 800 دلار ماهانه پیمانکاری کلیه کارها در عراق .

09189848399