یک واحد تولیدی صنعتی

یک واحد تولیدی صنعتی

یک واحد تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد .

, ,