به‌ تعدادی‌ بسته‌بندکار

به‌ تعدادی‌ بسته‌بندکار

به‌تعدادی‌بسته‌بندکار وسط‌کار،کمک‌برشکار وکارگرساده‌باحقوق‌مکفی‌نیازمندیم .

09125627332