استخدام قیچی کار تریکو

استخدام قیچی کار تریکو

تولیدی پوشاک کانی راش قیچی کار تریکو با حقوق فوق العاده مناسب و بیمه نیازمندیم (محدوده فلکه اول خزانه ) .

44811239