استخدام   آقای منظم و متعهد

استخدام آقای منظم و متعهد

# آقای منظم و متعهد جهت امور خدماتی و نظافتی با حقوق وزارت کار + بیمه خیابان میرزای شیرازی نیازمندیم داخلی 206# .

88050590