کارگر ساده سوپرمارکت

کارگر ساده سوپرمارکت

یک نفرنیروی کارجهت کاردرسوپرمارکت واقع در سعادت آباد باحقوق 4میلیون تومان نیازمندیم - .

22086994 , 09228923463