خانم منشی

خانم منشی

شرکت معتبر آرایشی بهداشتی به خانم منشی مسلط به امور اداری سابقه کارحداقل3سالنیازمندیم واتساپ .

09364459261kenvis88@yahoo.com