خیاط زیگزال دوز

خیاط زیگزال دوز

به تعدادی وردست زیگزالدوز و چرخکار ورزشی دوز خانم نیازمندیم (میدان منیریه) .

66969210