استخدام پیک تحصیلدار

استخدام پیک تحصیلدار

تحصیلـدار بـا مـوتـور آراسته ساعت کار 10 تا 7 حقوق 5 میلیون ( فروشگاه ) .

09123388580