استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

یک شرکت تولیدی در محدوده کهریزک و اسلامشهر به کارگر ساده نیازمنداست 52 ـ .

56545950