به  تعدادی قیچی‌ کار

به تعدادی قیچی‌ کار

به تعدادی قیچی‌کار ماهر جهت کار مانتو با حقوق بالا نیازمندیم .

66478325