به یک نفر منشی پرانرژی و فعال

به یک نفر منشی پرانرژی و فعال

به یک نفر منشی پر انرژی و فعال جهت کار در دفتر وکالت نیازمندیم .

77719337