استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

به یک فروشنده متاهل جهت کار در فروشگاه درب 9 صبح الی 19همراه با ناهار .

09124546645