شرکت‌ بازرگانی‌ قطعات‌‌ موبایل

شرکت‌ بازرگانی‌ قطعات‌‌ موبایل

شرکت‌بازرگانی‌قطعات‌‌موبایل X2برای‌تکمیل‌کادرخودبه‌تعدادی نیروی‌کارجوان‌نیازمنداست فروشنده‌خانم‌وآقاباروابط‌عمومی‌بالا انباردارآقامتعهد/یک‌خانم‌مسلط‌به کامپیوتر‌ومارکتینگ،باحقوق‌مکفی - .

66764127 , 09190777759