کارمند خانم و آقا

کارمند خانم و آقا

کارمند خانم و آقا آشنا به کامپیوتر سن تا30سال - حداقل دیپلمه جهت کاردر عمده فروشی مواد غذایی بازار مولوی تماس از 9 الی 21 .

09122092573