استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

لیسانس کامپیوتر مسلط به زبان انگلیسی جهت فروش -19 mo.fuka@gmail.com .

22254810 , 2020mo.fuka2020@gmail.com