استخدام تعدادی آقا جهت نظارت بر پروژه‌های یک شرکت در زمینه  ایاب و ذهاب کارخانجات و شرکتها

استخدام تعدادی آقا جهت نظارت بر پروژه‌های یک شرکت در زمینه ایاب و ذهاب کارخانجات و شرکتها

نیروی جوان و فعال آقا حداقل دیپلم بعنوان نظارت سرویس در پروژه‌های ایاب و ذهاب در محدوده غرب تهران نیازمندیم .

44501654