استخدام مهندس پزشکی

استخدام مهندس پزشکی

مهندس پزشکی یا الکترونیک جهت خدمات پس از فروش محصولات پزشکی با حداقل 2سال سابقه کار -19 mo.fuka@gmail.com .

22254810 , 2020mo.fuka2020@gmail.com