استخدام تحصیلدار

استخدام تحصیلدار

شرکتی نیمه دولتی به یک نفر تحصیلدار با موتور و ضامن معتبر نیازمند است 3 الی .

88532700