استخدام مهندس پزشکی

استخدام مهندس پزشکی

مهندس پزشکی جهت کارشناس فروش 1- با حداقل1سال سابقه کار 2- با حداقل 4سال سابقه کار -19 mo.fuka@gmail.com .

22254810 , 2020mo.fuka2020@gmail.com