استخدام آشپز آقادر  رستوران/ میدان ولیعصر

استخدام آشپز آقادر رستوران/ میدان ولیعصر

آشپزحرفه ای آقا وخانم جهت رستوران سن 30تا50 با حقوق ومزایا ( تماس 10 ببعد ) .

09129570108