کارگر ساده نیازمندیم

کارگر ساده نیازمندیم

کارگر ساده خانم وآقا در کارخانه تولیدی معتبر با نهار و مسکن ** در کلاردشت ** (( تلفن دفترتهران)) .

44006970