دانشجوی معماری خانم

دانشجوی معماری خانم

دانشجوی معماری خانم آشنا به نرم افزار معماری جهت کارآموزی (باحقوق) و کار در پروژه های معماری و بازاریابی .

88881219