منشی دفتر مرکزی

منشی دفتر مرکزی

یک نفر جهت منشی شرکت مسلط به کامپیوتر و امور اداری ساعت کار از 8:30 الی 16:30 حقوق 2/500/000 تومان 3ماه به صورت آزمایشی رزومه ارسال شود به تماس تلفنی پاسخ داده نمیشود . .

09369360062