به‌یک‌ کارگر ماهر و نیمه‌ماهر

به‌یک‌ کارگر ماهر و نیمه‌ماهر

به‌یک‌کارگرماهرونیمه‌ماهر مکانیک‌باضامن‌معتبرنیازمندیم شهرستانی‌ (بازارمبل) - .

66202875 , 09126369140