منشی جهت همکاری در بیمارستان

منشی جهت همکاری در بیمارستان

منشی جهت همکاری در بیمارستان نیازمندیم ساعت کاری8/30 الی 18 .

09129158801