استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی - بیمارستان شهرام

استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی - بیمارستان شهرام

استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی - بیمارستان شهرام ( میدان فاطمی ) .

57902062 , 09123904739