استخدام جوشکار در رباط کریم

استخدام جوشکار در رباط کریم

یک شرکت معتبر واقع در رباط کریم 1 - کمک مونتاژکار 2 - جوشکار CO2 3 - اپراتور جرثقیل سقفی .

02156390912