جوشکار ماهر حرفه ای طلاسازی

جوشکار ماهر حرفه ای طلاسازی

جوشکار حـــرفه ای حقوق پایه 5/5م با بیمه محدوده سهروردی .

09369335383