کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده نظافتچی

نیروی خدماتی جهت رستوران‎ و تعدادی‎ خانم‎ و آقا‎جهت‎ خدمات روز مزد فوری نیازمندیم و .

09390860084 , 33252754