استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

7 نفر نگهبان فوری 12 به 24 حقوق 200 / 4 بیمه + جای خواب + مزایا .

09109289324