استخدام مکانیک تنظیم موتور وباطری ساز

استخدام مکانیک تنظیم موتور وباطری ساز

تنظیم‌موتورکاروباطری‌سازماهرجهت‌ خودروهای‌سایپا‌وایران‌خودرو تنظیم‌موتورکار باطری ساز .

09351198128 , 09121190358