استخدام پژوهشگر مسلط به مقاله نویسی

استخدام پژوهشگر مسلط به مقاله نویسی

# پژوهشگر # * مسلط به مقاله نویسی علمی - پژوهشی * + رشته برنامه ریزی شهری + یا روابط بین الملل (( دورکار )) نیازمندیم . .

09126025991