استخدام مونتاژ کار قالب های پلاستیک و سنبه ماتریس

استخدام مونتاژ کار قالب های پلاستیک و سنبه ماتریس

استخدام مونتاژکار قالب های پلاستیک و سنبه ماتریس .

09124076076 , ,