استخدام کارگر ماهررنگ کار

استخدام کارگر ماهررنگ کار

به تعدادی رنگ کار و زیرکارچی MDF نیازمندیم .

09122487458