انباردار بابیمه نیازمندیم

انباردار بابیمه نیازمندیم

انباردار آقا با حداقل2سال سابقه حقوق ثابت وزارت کار + بیمه + تمام مزایا (( بلوار فردوس شرق )) .

46140112